اجرای برگزیدگان جشنواره نوای خرم در جشنواره موسیقی فجر