رقابت «ماهمه باهم هستیم» و «شبی که ماه کامل شد» در هفته اول اکران