ستاد همدلی خانواده تئاتر ایران برای یاری به سیل زدگان تشکیل شد

ستاد همدلی خانواده بزرگ تئاتر ایران برای یاری رساندن به سیل زدگان استان های کشور با همکاری خانه تئاتر، اداره کل هنرهای نمایشی و مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری تشکیل شد. به گزارش سینما خراسان، «نمایش همدلی» عنوان برنامه ای است که با همکاری خانه تئاتر، اداره کل هنرهای نمایشی و مرکز هنرهای نمایشی حوزه […]


ستاد همدلی خانواده بزرگ تئاتر ایران برای یاری رساندن به سیل زدگان استان های کشور با همکاری خانه تئاتر، اداره کل هنرهای نمایشی و مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری تشکیل شد.

به گزارش سینما خراسان، «نمایش همدلی» عنوان برنامه ای است که با همکاری خانه تئاتر، اداره کل هنرهای نمایشی و مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری برای کمک به سیل زدگان اخیر کشور شکل گرفته است که در ۵ بخش برای یاری رساندن به هموطنان سیل زده برگزار می شود:

شنبه های همدلی؛ اختصاص به نمایشنامه خوانی و اجراهای ویژه هنرمندان کشور به نفع آسیب دیدگان سیل دارد.

یکشنبه های همدلی؛ اختصاص درآمد یک روز فروش نمایش های کل کشور به سیل زدگان

لباس همدلی؛ جمع آوری لباس های نو ویژه سیل زدگان و توزیع بسته های لباس در بین هموطنان سیل زده

اجراهای همدلی؛ اجرای گروه های نمایشی در مناطق سیل زده

حضور همدلی؛ حضور هنرمندان تئاتر کشور در مناطق سیل زده

علاوه بر این موضوع برنامه های هفته تئاتر به «نمایش همدلی» اختصاص دارد و رونمایی پوستر این رویداد خانواده بزرگ تئاتر در مناطق سیل زده لرستان، خوزستان و گلستان انجام خواهد شد.