صدرنشینی انیمیشن «زندگی پنهان حیوانات» در اولین هفته اکران