مدیر جدید انتشارات و پژوهش اداره‌کل هنرهای نمایشی حکم گرفت

مهرداد رایانی‌مخصوص با حکم مدیرکل هنرهای نمایشی به عنوان مدیر دفتر انتشارات و پژوهش اداره‌کل هنرهای نمایشی منصوب شد. به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، مهرداد رایانی‌مخصوص که در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ در یک دوره ۲ ساله مسئولیت دفتر انتشارات و پژوهش اداره‌کل هنرهای نمایشی را بر […]


مهرداد رایانی‌مخصوص با حکم مدیرکل هنرهای نمایشی به عنوان مدیر دفتر انتشارات و پژوهش اداره‌کل هنرهای نمایشی منصوب شد.

به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، مهرداد رایانی‌مخصوص که در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ در یک دوره ۲ ساله مسئولیت دفتر انتشارات و پژوهش اداره‌کل هنرهای نمایشی را بر عهده داشت، با حکم شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی به عنوان مدیر دفتر انتشارات و پژوهش اداره‌کل هنرهای نمایشی منصوب شد.

مهرداد رایانی‌مخصوص جانشین نصرالله قادری در دفتر انتشارات و پژوهش اداره کل هنرهای نمایشی می‌شود که از سال ۱۳۸۹ در این مسولیت بوده است. شهرام کرمی در تقدیرنامه‌ای ویژه از سال‌ها فعالیت موثر استاد نصرالله قادری در دوران مسئولیت این مرکز قدردانی کرده است.