نشست خبری فیلم مستند آسوده بخواب کوروش

نشست خبری فیلم مستند «آسوده بخواب کوروش» بعدازظهر شنبه با حضور عوامل این مستند در سینما خراسان برگزار شد.

نشست خبری فیلم مستند «آسوده بخواب کوروش» بعدازظهر شنبه با حضور عوامل این مستند در سینما خراسان برگزار شد.