کنسرت ارکستر فلارمونیک تبریز

ارکستر فلارمونیک تبریز هفتم اسفند ماه ساعت ۲۱ به رهبری یاشار شادپور ، کنسرت مایستر دانیال جورابچی، سولیست پیانو مانیا حسینی و سولیست گیتار کوارتت گیتار سدار در مرکز همایش های بین المللی تبریز(خاوران) به روی صحنه رفت.

ارکستر فلارمونیک تبریز هفتم اسفند ماه ساعت ۲۱ به رهبری یاشار شادپور ، کنسرت مایستر دانیال جورابچی، سولیست پیانو مانیا حسینی و سولیست گیتار کوارتت گیتار سدار در مرکز همایش های بین المللی تبریز(خاوران) به روی صحنه رفت.