انجمن سینمای جوانان ایران_دفتر مشهد رتبه یک کشور

نظر به انجام ارزیابی عملکرد دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران در سال ۱۴۰۱ ، از سوی ستاد مرکزی، دفتر مشهد رتبه یک کشور شد.

به گزارش سینما خراسان ، این ارزیابی طی یک سال گذشته به تفکیک شاخص استانداردهای معاونت های، آموزش و پژوهش، تولید و پشتیبانی، امور استانها و جشنواره‌ها، اداری و مالی، ارتباطات و بازرگانی انجمن سینمای جوانان ایران صورت گرفت و در دفتر مشهد رتبه یک را در گروه خود (الف) و نیز در بین ۵۸ دفتر انجمن سینمای جوانان ایران، از آن خود کرد.

گفتنی است طبقه بندی دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران بر اساس پتانسیل‌ها، ظرفیت ها و توانایی‌های بالقوه دفتر از سوی ستاد مرکزی انجام شده است و ۵۸ دفتر در ۴ طبقه‌بندی الف، ب، ج و د قرار دارند و از این رو دفتر مشهد در طبقه‌بندی الف نیز همراه با ۴ دفتر دیگر قرار دارد.