فروش ۱۹ میلیاردی کمدی «رحمان ۱۴۰۰»/ تختی شکست خورد!