فراخوان دومین گام از رویداد همایش بین‌المللی مطالعات فیلم کوتاه تهران بنام «همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران»

فراخوان دومین گام از رویداد همایش بین‌المللی مطالعات فیلم کوتاه تهران بنام «همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران» آغاز شد. اهداف: «همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران» در گام نخست خود تلاش نمود تا با رویکردی عمومی و محورهای موضوعی فراگیر در عرصۀ فیلم کوتاه، گسترۀ وسیعی از آنچه در تکنیک و هنر روز این جریان می‌گذرد […]

فراخوان دومین گام از رویداد همایش بین‌المللی مطالعات فیلم کوتاه تهران بنام «همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران» آغاز شد.

اهداف:
«همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران» در گام نخست خود تلاش نمود تا با رویکردی عمومی و محورهای موضوعی فراگیر در عرصۀ
فیلم کوتاه، گسترۀ وسیعی از آنچه در تکنیک و هنر روز این جریان می‌گذرد را از نظر گذرانده و فرصتی فراهم آورد تا پژوهشگران
داخلی و خارجی، یافته‌های نظری خود را به گوش دیگر علاقه‌مندان برسانند.

محور اصلی همایش: روایت در فیلم کوتاه:
روایت شناسی یکی از زمینه‌های مطالعاتی فعال در حوزه‌های علوم انسانی و هنر است. امروزه ابعاد این حوزه مطالعاتی تا آنجا گسترده شده که مواجهه نخستین با هر متنی بدون درنظر گرفتن شیوه‌های بروز روایت و تحلیل اولیه آن از منظر روایت‌شناسی امکان‌ناپذیر است. این نکته سبب شده تحوالت این شاخه از مطالعات بسیار سریع و رو به رشد باشد. سینما و فیلم کوتاه نیز از این امر جدا نیست.
روایت‌های سینمایی با توجه به تحولات شناختی ذهن انسان و تغییر ابزار سینما در زبان و بیان همواره مورد مطالعه مناسبی برای روایت شناسان به شمار آمده است. از سوی دیگر، همین زمینه مطالعاتی، دریچه و پیوند سینما با سایر زمینه های مطالعاتی در علوم انسانی و تجربی را نیز استحکام بیشتری بخشیده است. از همین رو برای کشف پتانسیل های موجود در جریان فیلم کوتاه ایران و جهان تصمیم بر این شد تا دومین دوره «همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران» به این مهم اختصاص یابد. پژوهشگران می‌توانند ذیل عناوین مطرح شده در این حوزه مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

     ۱- ساختارشناسی روایت در فیلم کوتاه
     ۲- روایت شناسی نئوفرمالیستی در فیلم کوتاه
     ۳- اقتباس در فیلم کوتاه
     ۴- روایت شناسی پساساختگرا و فیلم کوتاه
     ۵- پژوهش برای فیلم کوتاه
     ۶- روایت شناسی در فیلم کوتاه تجربی
بخش‌ها:
دومین همایش ملی مطالعات فیلم کوتاه تهران در بخشهای ذیل پذیرش مقاله خواهد داشت:
مقالات پژوهشی (که حاصل پژوهش نویسنده/ نویسندگان بوده و مطابق با شیوه نامه اعلام شده از سوی دبیرخانه همایش
به نگارش درآمده باشد).
این مقالات می تواند مستخرج از پایان‌نامه‌ها همراه با درج نام استاد راهنما به عنوان نویسنده دوم باشد.
مقالات ترویجی
جستارهای آزاد ترجمه (مترجم باید در این بخش اصل مقاله را نیز ضمیمه ترجمه خود نماید).
توجه: هیچ یک از این مقالات نباید پیش از این در نشریه ای منتشر شده و یا در کنفرانسی ارائه شده باشد.
داوری و جوایز:
کلیۀ مقالات پژوهشی دریافت شده توسط کمیتۀ علمی همایش، بررسی و داوری می‌گردند و از میان آنها تعدادی جهت ارائه در
صحن همایش انتخاب می گردند. همچنین به سه مقالۀ منتخب، جوایزی تعلق خواهد گرفت:
نفر اول: هفت میلیون تومان
نفر دوم: پنج میلیون تومان
نفر سوم: سه میلیون تومان
از شکل های دیگر مقالات ارسالی تعدادی، بنابه نظر هیات داوران در کتاب همایش به چاپ رسیده و در سایت انجمن مورد استفاده قرار می‌گیرند.
گاه‌شمار همایش:
اعلام فراخوان: بیستم و هفتم مرداد ۸۹
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: اول آبان ماه ۸۹
اعلام چکیده مقالات پذیرش شده: نوزدهم آبان ماه
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل: پانزدهم دی ماه ۸۹
اعلام مقالات پذیرش شده برای ارائه: بیست و ششم بهمن ماه ۸۹
زمان برگزاری همایش: دوازدهم اسفند ماه ۸۹