انجمن پخش کننده های بین المللی تحت پوشش خانه سینما قرار گرفت

انجمن عرضه و پخش کننده های بین المللی سینمای ایران تحت پوشش خانه سینما قرار گرفت. به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی خانه سینما، هیات مدیره خانه سینما در آخرین جلسه خود تقاضای گروهی از پخش کنندگان بین المللی را بررسی و با توجه به مأموریت خانه سینما آن‌ها را در قالب […]


انجمن عرضه و پخش کننده های بین المللی سینمای ایران تحت پوشش خانه سینما قرار گرفت.

به گزارش سینما خراسان به نقل از روابط عمومی خانه سینما، هیات مدیره خانه سینما در آخرین جلسه خود تقاضای گروهی از پخش کنندگان بین المللی را بررسی و با توجه به مأموریت خانه سینما آن‌ها را در قالب تشکل تحت پوشش به تصویب رساند.